Podmínky

Příjezd a odjezd (Checkin & Checkout)

 • Příjezd do mobilních domků je od 15.00 hodin, odjezd do 10.00 hodin.
 • Je možné si připlatit pozdní odjezd a zůstat do 12.00 hod. toho dne za příplatek 500,- Kč, do 18.00 za 2000,- Kč. Late check-out (pozdní odjezd) je možný pouze po dohodě v závislosti na obsazenosti.

Storno podmínky

ZRUŠENÍ REZERVACE:

 • Do 20 dnů od potvrzení rezervace je možné bezplatně rezervaci stornovat, s výjimkou rezervace provedené do 6 týdnů před příjezdem.
 • Při stornování rezervace mezi 20 dny od potvrzení rezervace a 6 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 25 % z celkové částky.
 • Při stornování rezervace mezi 6 týdny před příjezdem a 1 týdnem před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 50 % z celkové částky.
 • Při stornování rezervace v době kratší než 1 týden před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky.
 • Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacených peněz.
 • Zrušení rezervace musí být provedeno písemně.

ZMĚNY V JIŽ POTVRZENÉ REZERVACI:

 • Veškeré změny, které by znamenaly částečné zrušení rezervace (např. zkrácení doby rezervace), se řídí podmínkami Zrušení rezervace.

Provozní řád

Při příjezdu :

 • Mobilní domek si může pronajmout pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za pronájem mobilního domu pokud již nebyl předem uhrazen).
 • Pronájem domku je možné v době od 14:00 h do 18:00 h.
 • Při pronájmu mobilního domku bude požadováno při příjezdu složení zálohy ve výši 2000 Kč. Při odjezdu bude záloha vrácena, pokud bude mobilní domek předán v pořádku a čistotě, s veškerým vybavením a bez škod na inventáři nebo mobilním domku.
 • V den příjezdu je návštěvník povinen překontrolovat vybavení mobilního domu dle „Seznamu věcí“, případné nedostatky hlaste pronajímateli.
 • Zaparkovat můžete na vyhrazeném místě přímo v areálu.
 • Povlečení je pro Vás připraveno v každém domku, pouze zde nejsou ručníky a utěrky.
 • Také je zde základní servisní balíček – role toaletního papíru, houbička na nádobí a papírové utěrky.
 • Každý nájemce se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat.

Po čas trvání pronájmu :

 • Prosíme, dodržujte noční klid od 22:00 h do 8:00 h
 • Parkování vozidel na travním porostu i na krátkou chvíli, je nepřípustné, parkování pro vozidla je vymezené v areálu.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti v areálu a mobilním domku bez dozoru.
 • Nájemci v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek.
 • V předmětu pronájmu je zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek. Kouření je povoleno pouze na terase (prosíme, využijte popelníky)
 • K vynášení odpadků je určen kontejner u vjezdu do areálu.
 • Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá nájemce podle obecně závazných předpisů. V případě škody nájemce uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
 • Nájemce je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k pronájmu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou budou prostory určené k pronájmu, nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má nájemce i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby, které předmět pronájmu užívají s nájemcem.
 • V mobilním domku není dovoleno přemísťovat nábytek a jiná zařízení a nesmí být prováděny zásahy do rozvodů plynu a elektrické instalace.
 • V celém areálu je pitná voda – vodovodní řád.
 • Pronajímatel nezodpovídá za kvalitu a stav vody v jezeře.
 • Koupání na vlastní nebezpečí.
 • V celém areálu je zakázáno krmení labutí a kachen
 • V mobilních domech je možnost připojit se k wi-fi síti zdarma, (se vzdáleností od recepce kvalita připojení klesá, děkujeme za pochopení)
 • Zdržování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pronájmu mobilního domku, je v celém areálu zakázáno.
 • Psi v areálu nejsou povoleni.
 • Rozdělávání ohňů a grilování je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených. Rozdělávání ohně je, mimo vyhrazenou plochu zakázáno. Na vyhrazeném ohništi je možnost rozdělávání ohně do 23.00 hod. Při větru je nutné oheň před odchodem uhasit.
 • V celém areálu je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva. V celém areálu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky a produkce hlasité hudby.
 • Každý nájemce bere na vědomí, že celý areál je monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu a tudíž každý nájemce tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.

Při odjezdu

 • Nájemce je povinen předat po ukončení pronájmu mobilní domek pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez závad a poškození, v uklizeném stavu, s veškerým vybavením, které při příjezdu převzal. Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které s ním mobilní domek užívali škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Při ukončení pronájmu předá nájemce klíče pronajímateli, a ten zároveň převezme mobilní domek a zkontroluje jeho stav a vybavení dle seznamu.
 • V den odjezdu opusťte a předejte mobilní dům nejpozději do 10:00 h
  Provozní řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu Panorama Garden.
 • Každá osoba, která poruší Provozní řád, bude z areálu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení pronajímatele bude po této osobě vymáhána skutečná výše.
 • Pronajímatel nezodpovídá za zranění a poškození majetku nájemce mobilního domu. Neručí také za ztrátu věcí. V žádném případě nezodpovídá za škody způsobené živelními událostmi.
 • Škody vzniklé na majetku Panorama Garden je host povinen ohlásit na recepci.
  Recepce je otevřena denně v hlavní sezóně od 8.00 – 12.30, 13.30 – 20.00 hod., nebo můžete využívat zvonek.
 • V případě nedodržení některého z výše uvedených bodů můžete být z Panorama Garden vykázáni.
  Doufáme, že se nám díky dodržování vnitřního řádu podaří udržet náš areál čistý a přátelský.